Gino Severini - Astratto

Gino Severini - Astratto

Titolo

È parte di